INCOME LIFE

O projektu INCOME

Projekt INCOME je namenjen vzpostavitvi učinkovitega upravljanja onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja.

Angleški naslov projekta se glasi : »Improved management of contaminated aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies«.

Ljubljansko polje in Ljubljansko barje sta najpomembnejša vodna vira glavnega mesta Slovenije in njegove okolice. Dolgoročni cilj projekta INCOME je ohraniti kakovost vodnih virov za prihodnje generacije.

Območje, ki je vključeno v projekt, zaznamuje visoka občutljivost vodonosnikov, visoke hitrosti toka podzemne vode ter prenos onesnaževalcev in močna medsebojna povezanost površja in podzemne vode. Zato je toliko bolj pomembno, da je odziv na naključne primere onesnaževanja zelo hiter, za njihovo reševanje pa je potrebno uporabiti napredne in dovršene tehnologije.

Antropogene razmere območja so zaznamovane z visokimi pritiski urbanizacije, industrije, prometa, kmetijstva in starih okoljevarstvenih bremen. Kljub osnovnim merilom za zaščito ter aktualnim okoljevarstvenim standardom se stanje podzemne vode poslabšuje, na kar pa pomembno vplivajo tudi neznani viri onesnaževanja.

Predhodni zaščitni ukrepi niso bili ustrezno izvajani; hierarhija zaščitnih ukrepov ni bila ustrezno določena in ukrepi niso bili vpeljani v uporabo na različnih področjih rabe tal in prostorskega načrtovanja. Ogrožena podzemna voda je edini javni vir za oskrbo s pitno vodo, zato ga je potrebno ohranjati za prihodnost, hkrati pa se je potrebno usmeriti k zagotavljanju čim višjega kakovostnega stanja podzemne vode. V prostorsko načrtovanje in v vsa ostala relevantna področja upravljanja je nujno potrebna vključitev interesnih skupin in ustvarjalcev politike.