INCOME LIFE

Namen in cilji

Osnovna cilja projekta INCOME sta razvoj integriranega sistema za podporo v odločanju (DSS) in predlog izvedljivega in sprejemljivega programa aktivnosti za podporo upravljanju z občutljivo ''urbano'' podzemno vodo v aluvialnih vodonosnikih pod visoko urbaniziranim področjem Mestne občine Ljubljana.

Program aktivnosti, ki ga bomo predlagali, bo močna podpora vsem ostalim aktivnostim, hkrati pa bo nudil učinkovite nasvete in določal prioritete ukrepom, ki jih vsebuje obstoječi akcijski načrt varovanja okolja za obdobje 2007-2013 v Mestni občini Ljubljana.

Razvit integriran sistem za podporo pri odločanju bo pripravljen za vključitev v trajno uporabo za izdelavo občinskega akcijskega načrta za obdobje 2014-2020 kot tudi za naslednja obdobja upravljanja.

Tretji osnovni cilj pa je razvoj učinkovitih postopkov ter orodij, ki se lahko uporabijo v podobnih naravnih in antropogenih razmerah, še posebej v širšem porečju reke Save na področju do sotočja z reko Donavo in širše.

Sekundarni cilji ter glavni praktični cilji projekta so:

 • razvoj zanesljivih informacij o naravnem vodonosnem sistemu, ki je predmet proučevanja, in njegovem stanju (morajo biti razumljive širši populaciji) ter obveščanje javnosti, kako prepoznati grožnje;
 • potrebne informacije o zaščitnih ukrepih morajo postati bolj dostopne tako interesnim skupinam kot tudi javnosti, še posebej pa načrtovalcem in projektantom;
 • potrebno je prepoznati najmanj 70-80 % od vseh pomembnih virov emisij na obravnavanem področju;
 • razvoj najbolj naprednih znanstvenih ter tehnoloških postopkov, ki bi imeli zmožnost za zaznavanje in prepoznavanje onesnaževalcev ali virov onesnaževanja;
 • razvoj naprednih specialnih orodij in tehnik, ki bi bile uporabljene pri naključnih primerih onesnaževanja ter odkrivanje onesnaževalcev;
 • izpopolnitev postopkov in pravnih podlag za takojšnja posredovanja pri naključnih razlitjih, kar bi zmanjšalo tveganja in povečalo možnosti pri posredovanjih ter povečevanje njihove učinkovitosti;
 • predložitev natančnih načrtov dejavnosti pri naključnih primerih onesnaževanja, ki vključujejo vse odgovorne ali usposobljene subjekte za posredovanje;
 • priprava strokovnih podlag in izvedljivih ter sprejemljivih programov dejavnosti za obnovitev onesnaženih področij in odpravo točkovnih virov; predložitev programa aktivnosti za saniranje onesnaženih področij in virov onesnaževanja z vključitvijo vseh odgovornih vladnih in zainteresiranih nevladnih ustanov;
 • razvoj dolgoročne vizije, ciljev in koristi z uporabo modeliranja in simulacij stanj obremenjenosti ter vplivov v obdobju do leta 2027 in 2050; dolgoročna projekcija bi omogočala določanje vmesnih ciljev pri upravljanju voda. Vmesni cilji bodo postavljeni kot osnova za nadzor napredovanja z namenom, da zagotovijo, da določene dejavnosti ne zamujajo in bodo olajšale dostop javnosti do potrebnih informacij in njihovo sodelovanje ter načrtovanje na nižjih administrativnih ravneh;
 • predložitev prednostne liste in hierarhije obstoječih osnovnih in posebnih (vodovarstvena območja) ukrepov ter porazdelitev odgovornosti;
 • izvedljivi in sprejemljivi predlogi za izboljšavo obstoječe zakonodaje in regulativ;
 • promoviranje zavedanja javnosti o pomembnosti zavarovanja vodnih virov ter ukrepih za varovanje in sanacijo.